Happy Gasko Prim

fena, 61 cm, rtg DKK 0/0  

8. 8. 1997 - 12. 7. 2011  

Český šampion  
Champion Polska, Champion Slovenska  
  2xRes. CACIB, Res. CACA  
  5xBOB, CAJC ČR, Krajský vítěz  

ZOP, ZPU-1  

 

Cartago vom Fleischereck Ch. Asko vom Kastanienhof Lasko v. d. Ehrenpforte Askan v. Blauen Band
Edda v. d. Ehrenpforte
Brixi v. Deutsch-City Artus v. Elbflorenz
Babsy v. Hohefeld
Una v. Elbflorenz Berry v. Schmogrower Forst Condor v. d. Ehrenpforte
Elka v. Klosterhof
Nina v. Elbflorenz Ben v. Schillerplatz
Fina v. Klingenberg
Ch. Arabela z Hrádku Kunratic  ICh. Asko Tyrus CS Falko v. Elbflorenz Atze v. d. Ehrenpforte
Klari v. Elbflorenz
Jessy v. Elbflorenz Carlos v. Schwarzbach Lausitz
Olly v. Elbflorenz
Bessy ze Včelí zahrady CS Dyras v. Seeräuber Baccus v. d. Asseburg
Cenza v. Klingenberg
Gunda v. Waldesruh Ferry v. Siegfriedshof
Anja v. Waldesruh